REGULAMIN

REGULAMIN

Studia Tańca AnaDens

 1. AnaDens Szkoła Tańca Anna Izydorczyk–Tworek, 90–612 Łódź, ul. Gdańska 57a, NIP 7272395536, działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane do przelewu płatności: PKO Bank Polski: 14 1020 3408 0000 4502 0454 4722. Kontakt: tel. 695 737 927 lub E-mail: annait@interia.pl

 2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU.

 3. W przedsięwzięciach realizowanych przez AnaDens ST mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (wzór oświadczenia do pobrania w siedzibie AnaDens).

 4. Opłatę za zajęcia wnosi się za każdy miesiąc, najpóźniej do 5-go dnia danego miesiąca. W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, nr przedszkola/szkoły i miesiąc za który dokonywana jest opłata.

 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez AnaDens ST jest brakzaległości w płatnościach. Dotyczy to również uczestnictwa w innychprzedsięwzięć tanecznych tj: Gale, Turnieje Taneczne, obozy, pokazy.

 6. Opłata miesięczna może być zmniejszona o połowę, tylko w przypadku nieobecności kursanta na co najmniej połowie zajęć w miesiącu. Ten fakt należy zgłosić wcześniej instruktorowi.

 7. W grupach sportowych (turniejowych) nie obowiązują odliczenia.

 8. AnaDens ST zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej ilości uczestników, a kwota za pozostałe zajęcia zostanie zwrócona.

 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, okres rozliczeniowy obejmuje cały miesiąc.

 10. AnaDens ST zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć z opcją odrobienia ich w innym terminie.

 11. W przypadku nieobecności instruktora, zajęcia ma prawo poprowadzić inny instruktor wyznaczony przez AnaDens ST.

 12. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmienić również strój, a w szczególności, gdy wymaga tego styl tańca lub rodzaj zajęć ruchowych.

 13. Za szkody materialne uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność finansową wobec AnaDens ST.

 14. Za zachowanie, które zakłóca przebieg zajęć, instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć lub siedziby AnaDens ST.

 15. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez AnaDens ST, mogą przyglądać się do 15 min., za uprzednią zgodą prowadzącego zajęcia.

 16. Wideofilmowanie i robienie zdjęć na zajęciach organizowanych przez AnaDens ST, bez zgody prowadzącego, jest zabronione.

 17. AnaDens ST nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie AnaDens ST. Rzeczy wartościowe uczestnik może zabrać ze sobą na salę w której ma zajęcia.

 18. Podczas zajęć tanecznych uczestnik jest narażony na wysokie natężenie dźwięku.

 19. Osoby uczestniczące w zajęciach tanecznych w AnaDens ST, powinny wcześniej skontrolować swój stan zdrowia.

 20. AnaDens ST nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas zajęć bez winy AnaDens ST i nie ubezpiecza uczestników zajęć.

 21. Uczestnik zajęć w AnaDens ST może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 22. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w przedsięwzięciach realizowanych przez AnaDens ST jest dobrowolne, bez podania danych osobowych, nie jest możliwe uczestnictwo w nich.

 23. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, E-mail, numer telefonu, wiek/rok urodzenia, nazwa szkoły/przedszkola) jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez AnaDens ST i przetwarzane będą w celu działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez AnaDens ST.

 24. Administratorem danych osobowych jest Anna Izydorczyk-Tworek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AnaDens Studio Tańca NIP 7272395536. W sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem E-mail: annait@interia.pl.

 25. Administrator będzie udostępniał dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługujących mu uprawnień, bądź w związku z koniecznością wypełniania obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych.

 26. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Administrator może jednak wcześniej usunąć dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.

 27. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przenoszenia dostarczanych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 28. Uczestnictwo w zajęciach/przedsięwzięciach prowadzonych przez AnaDens ST lub w których AnaDens ST uczestniczy, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika, celem prezentacji działalności AnaDens ST. Publikacja wizerunku może nastąpić w celu promocji marki, przesyłania informacji handlowych, pozyskiwania informacji dot. profilowania i targowania reklam, w tym na portalach społecznościowych.

 29. W przypadku nie wyrażenia zgody, aby wizerunek uczestnika zajęć/przedsięwzięcia został w jakikolwiek sposób wykorzystany, należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami lub w trakcie realizowania rejestracji foto-video.

 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 31. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2019 r.

Chcesz zapisać się na zajęcia? Zadzwoń lub napisz do nas.